projektet 'fra uddannelse til job'

Projekt 'Fra Uddannelse til Job' er et vidensudviklingsprojekt, der er knyttet til Glad Fondens særligt tilrettelagte uddannelsesforløb (STU). Projektet har til formål at udvikle metoder og arbejdsgange, der understøtter virksomhedernes medvirken til at uddanne mennesker med funktionsnedsættelse. En mere virksomhedsrettet uddannelse vil øge antallet af STU elever, der kommer i job efter uddannelsen.

Rammen om projektet udgøres af Glad Fagskole og de medvirkende virksomheder som indgår partnerskaber omkring uddannelsesforløb. Glad Fagskole varetager skoleforløb og gennemfører afklarende praktikker i Glad Fondens interne virksomheder. De kompetenceudviklende praktikker foregår i virksomheder, som er med i partnerskabsaftalen med udgangspunkt i jobfunktioner, der egner sig til job på særlige vilkår.

Projektet skal udvikle procedurer der understøtter et godt samspil mellem skole og virksomhed, og sikre integration af viden der genereres i de to elementer i uddannelsesforløbet. Målet er, at der udarbejdes en manualiseret vejledning til det virksomhedrettede  STU  forløb til brug for uddannelsesinstitutioner og virksomheder. For at kvalificere denne vidensudvikling og formidling, er DPU tilknyttet projektet.

Fra Uddannelse til Job er rettet mod tre udviklingsfelter; udviklingen af den enkelte elev, udvikling af Glad Fagskole og udvikling af de virksomheder der medvirker i projektet.

Udviklingsfelter eleven

For eleverne har STU målsætninger inden for områderne; personlige og sociale kompetencer samt faglige forhold kompetencer.

I forhold til de personlige og sociale kompetencer kan det tættere virksomhedssamarbejde udvikle eleven på følgende områder (listen er ikke udtømmende): 

selvstændighed i forhold til at transportere sig og finde vej
træning i at indgå i kollegiale sammenhænge uden for beskyttede miljøer
træning i at forstå og indgå i en arbejdspladskultur
aftalestabilitet

I forhold til de faglige forhold (kompetencer) kan det tættere virksomhedssamarbejde udvikle eleven på følgende områder (listen er ikke udtømmende):

afklaring af branche, jobfunktioner
træning i jobfunktioner
træning i opgaveløsning herunder selvstændighed og overblik
øge arbejdstempo

Udviklingsfelter Glad Fagskole

For skolen kan det tættere virksomhedssamarbejde udvikle følgende områder:

arbejde systematisk og målrettet med afklarende og kompetenceudviklende praktikforløb
spotte nicher der er særligt egnet til job på særlige vilkår
sikre gode overgange i de skift praktikforløb medfører for en gruppe mennesker, der har vanskeligt ved at håndtere forandringer

Udviklingsfelter virksomheder

Virksomheder der medvirker i samarbejdet har potentiale for at opnå følgende (listen er ikke udtømmende):

udvikling af CSR- profil (virksomheders sociale ansvar) 
udvikling af arbejdspladskultur i retning af større rummelighed og mangfoldighed
hjælp til at spotte nicher der egner sig til job på særlige vilkår
udvikling af procedurer der understøtter inklusion af medarbejdere med funktionsnedsættelse
træning i at facilitere ledelse for mennesker med funktionsnedsættelse

Projektet er støttet af Beskæftigelsesministeriet og løber frem til 2015.